• CHIA SẺ KIẾN THỨC

    Thành Công Của Bạn Tạo Nên Thương Hiệu Của Chúng Tôi!

                         

Đặt Lệnh

Để mở một vị trí bằng cách đặt lệnh, ta phải thực hiện lệnh “Tools – New Order”, nhấn nút New Order của thanh công cụ “Standard”, nhấn F9, hoặc nhấn đúp vào tên biểu tượng trong phần “Market Watch “. Cũng có thể thực hiện lệnh “New Order” trong menu của cửa sổ “Market Watch” và “Terminal-Trade”. Lúc đó, cửa sổ “Đặt Lệnh” sẽ được mở ra để quản lý các vị trí giao dịch.

Khi mở một vị trí, người ta phải

Biểu tượng

Chọn một biểu tượng giao dịch mà lệnh sẽ được mở

Khối lượng

Xác định khối lượng giao dịch (khối lượng lots)

Dừng Lỗ

Thiết lập mức Dừng Lỗ (tùy chỉnh)

Chốt Lời

Thiết lập mức Chốt Lời (tùy chọn)

Lệnh Chờ

Để đặt lệnh chờ, bạn phải mở cửa sổ “Đặt Lệnh”. Điều này có thể thực hiện bằng lệnh “Tools – New Order”, nút New Order của thanh công cụ “Standard”, bằng cách nhấn phím F9, theo lệnh “New Order” của “Market Watch” và “Terminal-Trade” từ cửa sổ menu, cũng như bằng cách nhấp đúp vào tên biểu tượng trong cửa sổ “Market Watch”. “Pending Order” phải được chọn trong trường “Type” của cửa sổ này.

Hơn nữa, mã giao dịch (biểu tượng) phải được chọn, khối lượng và giá trị của lệnh Dừng Lỗ and Chốt Lời phải được chỉ định. Nếu cần, một nhận xét có thể được viết trong trường có cùng tên. Trong trường “Lệnh chờ”, ta phải:

Loại

Chọn loại lệnh chờ: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, hoặc Sell Stop

Ở mức giá

Thiết lập mức giá mà lệnh phải kích hoạt

Hết hạn

Đặt thời gian hết hạn của lệnh. Nếu lệnh không được kích hoạt bởi thời gian này, lệnh sẽ tự động bị xóa.

Nút “Place” sẽ gửi lệnh để được thực hiện những gì được yêu cầu trong hai giai đoạn. Thứ nhất, công ty môi giới sắp xếp lệnh đã được đặt sau khi nó được gửi. Tại đó, một dòng chứa số và trạng thái của lệnh đang chờ xử lý sẽ xuất hiện trong tab “Terminal – Trade”. Nếu tùy chọn “Show trade levels – Hiển thị cấp độ giao dịch” được kích hoạt, các mức của lệnh chờ (bao gồm cả mức Dừng Lỗ và Chốt Lời) sẽ được hiển thị trong biểu đồ. Ở giai đoạn thứ hai, nếu giá cả phù hợp với các quy định đặt lệnh, nó sẽ bị xóa và sẽ mở một lệnh giao dịch thay vào đó. Số tài khoản của lệnh giao dịch sẽ trùng với số tài khoản của lệnh chờ. Những thay đổi này sẽ được hiển thị trong cửa sổ “Terminal – Trade”.